Tag Archive for 'อาคารทรุด'

ภายหลังพื้นทรุดต้องหาจุดแข็งสำหรับเอามาปรับสภาพชั้นดิน

จุดสำคัญการปฏิรูปสภาพชั้นดินอ่อนด้วยแนวทาง Compaction Grout ตอนหลังจากพื้นทรุดตัว วัตถุมีราคาตํ่า เป็นเหตุให้การแก้ไขสภาพชั้นดินอ่อนสถานที่ขนาดใหญ่และลึก ใช้งบน้อย ครั้นเมื่อเทียบกับการปรับปรุงสภาพชั้นดินแบบอื่น วิธีการดำเนินงานที่ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ ไม่สลับซับซ้อน ทำเอาการเข้าถึงหน้างานภายในที่แคบๆ เป็นไปได้ง่าย มีขบวนการตรวจความอุดมของการปฏิรูปสภาพชั้นดิน ด้วยการวัดปริมาตรวัตถุที่ถูกอัดปั๊ม พร้อมด้วยการวัดดันขณะที่ทำการอัดปั๊ม ที่หมายความว่าแรงต้านทานจากชั้นดิน อาจจะทำการอัดปั๊มได้ลึกยิ่งกว่า 20 เมตร กระบวนการการจัดแจง Compaction Grout ภายหลังพื้นทรุดตัว 1) ตรวจสอบสภาพดินด้วยวิถีทางตอกหยั่ง เพื่อให้รับรู้ถึงชั้นความสามารถเฉพาะในการรองรับนํ้าหนักของดินแต่ละชั้น ก่อนที่จะทำการคาดการณ์รูปร่างการปรับปรุง ที่หมายความว่าความลึกของการอัดปั๊ม ผลรวมอุปกรณ์ที่ใช้ต่อจุด และช่องไฟระหว่าง จุดที่จะอัดปั๊ม 2) กำหนดที่ว่างระหว่างจุด ที่จะทำการอัดปั๊ม โดยปกติจะมีช่องไฟ เกือบ 2-3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นกับรูปร่างของเค้าโครง และชั้นดินพื้นฐาน 3) ติดตั้งท่ออัดปั๊มวัสดุ ที่ขั้นความลึกที่ได้จากผลลัพธ์การตรวจสอบชั้นดิน 4) ทำการอัดปั๊มคอนกรีตที่มีศักยภาพในการไหลต่ำ การอัดปั๊มจะทำทุกๆ ความลึก 0.30-0.50 เมตร จากดินชั้นล่างสืบเนื่องขึ้นยังดินชั้นบน การคาดการณ์พร้อมทั้งควบคุมความอุดมของการอัดปั๊มของชั้นดินแต่ละชั้น จะประมาณจากจำนวนคอนกรีตที่อัดปั๊มเข้า พร้อมด้วย แรงกระตุ้นที่บังเกิดช่วงเวลากระทำการอัดปั๊ม