Tag Archive for 'หลักสูตรบริหารธุรกิจ'

การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาหลักสูตรการจัดการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจโดยศึกษาถึงกระบวนการบริหารการจัดการในศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนฝึกปฏิบัติศิลปะทางการบริหาร เพื่อให้รู้จักนำความรู้แนวคิดทฤษฎีและกลยุทธ์ต่างๆไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจ และหน่วยงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันวงการธุรกิจขยายขนาดและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีมีคุณธรรมในสาขาการบริหารธุรกิจ ทันต่อวิทยาการทางเทคโนโลยี สนองรับกับความต้องการในวงการธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ และความสามารถในการทำงานและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์และประกอบอาชีพด้านการวางแผน การจัดระบบงาน มีวิสัยทัศน์ มีความคิดและจิตในเชิงสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงระดับสากลอย่างกว้างขวาง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเกื้อหนุนและช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ทัศนคติ การฝึกฝนตนเองจากประสบการณ์จริง และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเรียนการสอน การเรียนบริหารธุรกิจมีทางเลือกหลากหลายสำหรับการทำงานโดยครอบคลุมหน้าที่งานทางธุรกิจทุกด้าน อาทิ ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน ภานในองค์กร หรือแม้แต่เป็นผู้ประกอบการเอง รวมทั้งที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การเรียนบริหารธุรกิจนอกจากจะได้รับความรู้ตามสาขาที่ตนเองเลือกแล้ว ยังได้ค้นหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ รูปแบบของการเรียนจะเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การอภิปราย การทำกรณีศึกษา การทำกิจกรรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ไม่เฉพาะแต่อาชีพในสายงานทางธุรกิจเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการเรียนบริหารธุรกิจ ทุกๆสายอาชีพต่างเก็บเกี่ยวความรู้ในการบริหารธุรกิจไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ การก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการของตนเอง หรือกระทั่งกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของตนเอง