Tag Archive for 'ธุรกิจศึกษา'

การเรียนวิชาธุรกิจน่าจะตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี

การศึกษาวิจัยนับได้ว่ามีส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ รวมทั้งองค์กรภาครัฐในทุกสาขา เพราะการศึกษาวิจัยนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาและแนวทางในการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันทั้งภาคธุรกิจและองค์กรของรัฐได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นในยุคของการค้าไร้พรมแดนและการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยส่วนหนึ่งของการสนับสนุนธุรกิจการศึกษาวิจัยจากภาครัฐคือการให้หน่วยงานภาครัฐทำการจัดทำแผนที่สามารถมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้ ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าวย่อมต้องใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยสนับสนุนแทบทั้งสิ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจการศึกษาวิจัยเติบโตขึ้น ธุรกิจการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษา ทั้งนี้เพราะธุรกิจศึกษาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นการให้การศึกษาทางธุรกิจขั้นพื้นฐานโดยเน้นถึงเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลกล่าวคือ ให้มีทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจส่วนบุคคล และให้มีความรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพ สำหรับเศรษฐศาสตร์สังคมเป็นการให้ผู้เรียนเข้าใจระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ธุรกิจศึกษาเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการให้ศึกษาในลักษณะวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและได้รับการฝึกฝนในการอาชีพการงานทางธุรกิจ การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจ ซึ่งความหมายนี้เป็นที่รับรู้และเข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมตัวทำงานในโลกธุรกิจ ทั้งในฐานะลูกจ้างและผู้ประกอบการ เช่น การเป็นนักการเงิน นักบัญชี นักการตลาด เลขานุการ เสมียนสำนักงาน และผู้ประกอบการ เป็นต้น ความหมายนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอนงานอาชีพทางธุรกิจ ส่วนความหมายประการที่สอง หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอันเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในโลกของธุรกิจ ในฐานะของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อให้พร้อมสำหรับภาระกิจในชีวิตประจำวัน หากคุณสนใจเรื่องการทำธุรกิจ ชอบทำการค้า หรืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง การเรียนวิชาธุรกิจน่าจะตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี ในหลักสูตรปริญญาตรี ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติงานเพื่อสะสมประสบการณ์ ในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจจริง ซึ่งเป็นงานที่หนัก ต้องอาศัยความกระตือรือร้น และควรมีความสนใจรอบด้านในธุรกิจหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรธุรกิจค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การขาย เงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายการค้า และการบริหารทรัพยากรบุคคล การเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น บัญชี […]