Tag Archive for 'ธุรกิจบริการการศึกษา'

แนวโน้มธุรกิจบริการการศึกษาในปัจจุบัน

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าหรือบริการต่างๆ ทำให้ผู้คนทั่วโลกจำเป็นจะต้องปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้ ซึ่งการเตีรยมตัวเพื่อให้พร้อมกับสภาพดังกล่าวนั้นถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาที่จะช่วยในการสร้างความรู้ ความสามารถได้ ดังนั้นธุรกิจบริการการศึกษาจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญเพราะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคลเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้แล้วการศึกษายังเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะในด้านแรงงานในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการค้าต่างๆจึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการการศึกษาที่จะสามารถสร้างช่องทางเพื่อขยายการบริหารจัดการทางธุรกิจให้เติบโต ทั้งนี้ในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภายในประเทศหรือนอกประเทศได้มีความรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้ทุกประเทศต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่จะนำไปสู่กาพัฒนาขีดความสามารถของกำลังแรงงานให้สามารถผลักดันธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทำให้มีการบริการทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันบริการทางการศึกษาต่างๆขึ้นมา และยังมีการให้บริการทางด้านการศึกษาอื่นๆ อย่างเช่น โรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ธุรกิจบริการสอนภาษา ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะตลาดแรงงานจะมีการแข่งขันสูงขึ้นการเพิ่มทักษาภาษาจึงมีแนวโน้มที่ทวีความสำคัญมากขึ้นอีกด้วย จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเหล่านี้แต่ละประเทศจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเตรียมพร้อมต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้แล้วการศึกษายังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นนในทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และวิทยาการต่าง ๆในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นคุณภาพของประชากรจึงขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาของประเทศเป็นสําคัญ โดยประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างค่านิยมในการใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน และการค้นความหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลก็ต้องจัดหาและส่งเสริมให่ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบอย่างพอเพียงและทั่วถึง