Tag Archive for 'ธุรกิจการศึกษา'

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มั่นใจปี57ธุรกิจการศึกษามาแรง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ธุรกิจการศึกษาโตรับปีม้า โดยปีที่ผ่านมามีมูลค่าตลาด 16,698 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 15.43 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 19,275 ในปี 2557 โดยแบ่งเป็นมูลค่าตลาดธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะในกลุ่มที่ ไม่ใช่แฟรนไชส์ประมาณ 16,438 ล้านบาท ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะในกลุ่มที่เป็นแฟรนไชส์ประมาณ 2,837 ล้านบาท ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยการวิจัยระบุว่า ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะเติบโตต่อเนื่อง และคาดการณ์ปี 2557 แฟรนไชส์กวดวิชาและสอนภาษายังคงได้รับความนิยม ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูง ทั้งนี้ มาจากปัจจัยค่านิยมของผู้คนในสังคมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองและค่านิยมของผู้ปกครองในการปลูกฝังทักษะต่างๆ สำหรับบุตรหลาน นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะ แม้ว่าจำนวนเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะ หรือแฟรนไชซอร์ (Franchisor) ในแต่ละปีไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่จำนวนผู้ลงทุนในแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะ หรือแฟรนไชซี (Franchisee) ที่เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของจำนวนสาขาแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะที่มีการกระจายตัวไปในจังหวัดรองของภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นของเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะ ทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) และค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนผลการดำเนินงาน (Royalty Fee) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะในกลุ่มที่เป็นแฟรนไชส์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาในมุมของผู้ลงทุนก็พบว่า ผู้ลงทุนยังคงเลือกลงทุนกับเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอยู่แล้ว เนื่องจากผู้ลงทุนย่อมต้องการเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ที่มีความน่าเชื่อถือลำดับต้นๆ สำหรับผู้เรียน ในมุมของผู้ลงทุนก็พบว่า ผู้ลงทุนยังคงเลือกลงทุนกับเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริม ความรู้และทักษะที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอยู่แล้ว แฟรนไชส์ที่ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แฟรนไชส์ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และแฟรนไชส์ธุรกิจสถาบันสอนภาษาต่างชาติ […]