Tag Archive for 'ธุรกิจ'

ธุรกิจการทำตลาดที่สำคัญต่อระบบการศึกษาให้ก้าวหน้า

ในปัจจุบันนี้การตลาดเข้ามามีส่วนในภาคธุรกิจทุกๆองค์กรไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจด้านการศึกษา เพราะในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนส่งเสริมด้านการศึกษามากขึ้น ทำให้มีการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่สำคัญ ได้แก่จำนวนผู้เข้าศึกษา จนทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆทำการตลาดในธุรกิจการศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยทำการตลาดที่เชิญชวนได้ดี ยิ่งนับว่าประสบความสำเร็จ มีมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่งในประเทศไทย หลายคนเกิดคำถามว่า เราจะเลือกเรียนที่สถาบันไหนดี บางคนอาจเลือกตามเพื่อน หรือหลายคนพ่อแม่เลือกให้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องมีการทำการตลาดการกำหนดสารที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดที่เป็นการบอกข้อดี ที่ต้องการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ เพราะ หอการค้าไทยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย ซึ่งเป็นการสื่อว่า นักศึกษาที่จบไปสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้จริง หรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เน้นโปรโมตด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ผลิตนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในอนาคต นอกจากหลักสูตรที่น่าสนใจแล้ว สื่อยังมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการมีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีอาคารที่ดูทันสมัย มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาทำการสอน เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมหาวิทยาลัยดังๆ ที่หน่วยกิตแพง ถึงมีนักศึกษาจำนวนมากเข้าไปเรียน นั่นก็เพราะทำให้ตัวผู้เรียนรู้สึกว่ามีหน้ามีตาในสังคมถ้าได้เรียนที่นี่ จากทั้งหมดที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สถาบันสื่อออกมาล้วนแต่มีข้อดี ที่สื่อผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ ซึ่งช่องทางเหล่านี้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ว่าจะให้สารแบบไหนออกมา และสิ่งที่ต้องระวังในการสื่อสารนั่นคือ คำพูดปากต่อปาก  เพราะถ้ามหาวิทยาลัยมีข้อผิดพลาดขึ้นมา จะทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่แย่ลงได้ ดังนั้นการสื่อสารทางด้านสื่อโฆษณาผ่านทางช่องทางต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจของการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี