Tag Archive for 'การศึกษาของไทย'

ธุรกิจการศึกษากับโอกาสหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จะช่วยเกื้อหนุนให้ภาคการค้า การลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งในภาคแรงงาน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยต่างก็มีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม พฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มการค้าได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชากรของแต่ละประเทศ มีการเพิ่มทักษะความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด ภาษา วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการศึกษาของไทย จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีทักษะความรู้ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกที่สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทาง ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก รวมภาษาอื่นๆด้วย สำหรับการศึกษาของไทยควรจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้วย เพราะการพัฒนาด้านการศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญต่อการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศสมาชิก เพิ่มการติดต่อค้าขาย ไปมาหาสู่กันมากขึ้น ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  ซึ่งการเกิดขึ้นของอาเซียนนับเป็นโอกาสที่แต่ละประเทศจะได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพจะมีความได้เปรียบและมี ศักยภาพในด้านการแข่งขันสูง ส่งผลทำให้แต่ละประเทศในอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อทำให้บุคลากรของแต่ละประเทศ พร้อมที่จะติดต่อ เรียนรู้ ทั้งทาง ด้านภาษา วัฒนธรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาก้าวเข้ามามีบทบาท เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพและความสามารถในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งที่การศึกษาของไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนั้น คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย ทั้งทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี […]