Tag Archive for 'การศึกษา'

ประโยชน์ของ ICT ในด้านการศึกษา

การจะพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง ICT ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และจะต้องส่งเสริมการใช้ ICT ให้กับประชากรในการดำรงชีวิตและในการทำงาน สำหรับประโยชน์ของ ICT ในด้านการศึกษา มีด้วยกันดังนี้ 1.ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสาร การบริการ ซึ่งทำให้สังคมได้รับความสะดวกสบาย 2.เป็นสังคมแห่งการสื่อสาร โดยสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา 3.มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในฐานข้อมูลความรู้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน 4.เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้ 5.เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน  ( Computer – Assisted  Instruction  :  CAI ) 6.การทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยลดเวลาในการทำงานให้น้อยลง 7.ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสิ้นค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ในด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา อย่างเช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้การเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการเดินทางสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในเมือง  มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น และเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะมีภาพเคลื่อนไหว แสงสีและเสียงประกอบ นักเรียนสามารถเตรียมตัวก่อนเรียน และทบทวนบทเรียนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางสายตาหรือหูได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆ […]

ธุรกิจการศึกษากับโอกาสหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จะช่วยเกื้อหนุนให้ภาคการค้า การลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งในภาคแรงงาน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยต่างก็มีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม พฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มการค้าได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชากรของแต่ละประเทศ มีการเพิ่มทักษะความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด ภาษา วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการศึกษาของไทย จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีทักษะความรู้ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกที่สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทาง ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก รวมภาษาอื่นๆด้วย สำหรับการศึกษาของไทยควรจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้วย เพราะการพัฒนาด้านการศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญต่อการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศสมาชิก เพิ่มการติดต่อค้าขาย ไปมาหาสู่กันมากขึ้น ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  ซึ่งการเกิดขึ้นของอาเซียนนับเป็นโอกาสที่แต่ละประเทศจะได้ประโยชน์จากการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพจะมีความได้เปรียบและมี ศักยภาพในด้านการแข่งขันสูง ส่งผลทำให้แต่ละประเทศในอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อทำให้บุคลากรของแต่ละประเทศ พร้อมที่จะติดต่อ เรียนรู้ ทั้งทาง ด้านภาษา วัฒนธรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาก้าวเข้ามามีบทบาท เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพและความสามารถในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งที่การศึกษาของไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมนั้น คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย ทั้งทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี […]

ธุรกิจการทำตลาดที่สำคัญต่อระบบการศึกษาให้ก้าวหน้า

ในปัจจุบันนี้การตลาดเข้ามามีส่วนในภาคธุรกิจทุกๆองค์กรไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจด้านการศึกษา เพราะในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนส่งเสริมด้านการศึกษามากขึ้น ทำให้มีการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่สำคัญ ได้แก่จำนวนผู้เข้าศึกษา จนทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆทำการตลาดในธุรกิจการศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยทำการตลาดที่เชิญชวนได้ดี ยิ่งนับว่าประสบความสำเร็จ มีมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่งในประเทศไทย หลายคนเกิดคำถามว่า เราจะเลือกเรียนที่สถาบันไหนดี บางคนอาจเลือกตามเพื่อน หรือหลายคนพ่อแม่เลือกให้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องมีการทำการตลาดการกำหนดสารที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดที่เป็นการบอกข้อดี ที่ต้องการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ เพราะ หอการค้าไทยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย ซึ่งเป็นการสื่อว่า นักศึกษาที่จบไปสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้จริง หรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เน้นโปรโมตด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ผลิตนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในอนาคต นอกจากหลักสูตรที่น่าสนใจแล้ว สื่อยังมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการมีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีอาคารที่ดูทันสมัย มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาทำการสอน เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมหาวิทยาลัยดังๆ ที่หน่วยกิตแพง ถึงมีนักศึกษาจำนวนมากเข้าไปเรียน นั่นก็เพราะทำให้ตัวผู้เรียนรู้สึกว่ามีหน้ามีตาในสังคมถ้าได้เรียนที่นี่ จากทั้งหมดที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สถาบันสื่อออกมาล้วนแต่มีข้อดี ที่สื่อผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ ซึ่งช่องทางเหล่านี้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ว่าจะให้สารแบบไหนออกมา และสิ่งที่ต้องระวังในการสื่อสารนั่นคือ คำพูดปากต่อปาก  เพราะถ้ามหาวิทยาลัยมีข้อผิดพลาดขึ้นมา จะทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่แย่ลงได้ ดังนั้นการสื่อสารทางด้านสื่อโฆษณาผ่านทางช่องทางต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจของการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี