Tag Archive for 'การนำเข้าและส่งออก'

ผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรศึกษาด้านการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยดี

การแข่งขันด้านค้ามีการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรง ทำให้ในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก เศรษฐกิจไทยต้องอาศัยการส่งออกและนำเข้าสินค้า จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการขนส่ง เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพ ผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจส่งออกควรสนใจศึกษาปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจส่งออกดังนี้ 1.ต้องเตรียมความพร้อมในด้านการลงทุน เพื่อมีเงินหมุนเวียนในช่วงแรก 2.เลือกสินค้าที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ โดยเน้นที่คุณภาพของสินค้า และดูแนวโน้มของตลาด โดยอาจขอคำแนะปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศมีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน 3.ศึกษาคู่แข่งในตลาดต่างประเทศ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดเพื่อสร้างความแตกต่าง และ ความโดดเด่น ของสินค้าและกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าชนิดเดียวกันที่มีผู้ขายหลายรายในตลาดนั้น 4.ศึกษากฎระเบียบการส่งออกสินค้าของไทย การนำเข้าของต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อขจัดความยุ่งยากในการทำธุรกิจส่งออกเช่น อัตราภาษีส่งออกนำเข้า การจำกัดโควตาสินค้าส่งออกนำเข้า ใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าบางประเภทเช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 5.จัดหาพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น และควรมีพนักงานที่เพียงพอกับงาน 6.ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น ปัญหาด้านการขนส่ง ปัญหาด้านการผลิต รวมไปถึงปัญหาด้านการจำหน่ายด้วย ธุรกิจทางด้านการส่งออกและนำเข้านั้น มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่นำเงินตราเข้าสู่ประเทศอย่างมากมายมหาศาล ธุรกิจการส่งออกจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อีกทั้งการส่งออกในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถทำการค้ากับต่างประเทศด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการทำธุรกิจส่งออกเป็นการทำการค้ากับนานาประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ส่งออกจะ ศึกษาหาข้อมูลเพราะว่าเป็นธุรกิจที่กระบวนการที่มีขั้นตอน และรายละเอียดมาก ผู้ประกอบการควรจะมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเพื่อให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยดี